İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETİ

1. Resmi Onay: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından İş Güvenliği Uzmanlığı resmi onayı alınarak hizmet verilmektedir.

2. Rehberlik: – İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi, işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene rehberlik edilmektedir. -İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı ve mail olarak bildirilmektedir. -İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunulmaktadır. -İşyerinde meydana gelen ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapılarak işverene önerilerde bulunulmaktadır.

3. Risk Analizi Hazırlama: 6331 sayılı İş Kanunu ve İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında işverenin oluşturduğu ekipte yer alarak İşyeri Risk Analiz Raporu hazırlanmasında yer alınmaktadır.

4. Acil Durum Eylem Planı Hazırlama: 6331 sayılı İş Kanunu ve İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik kapsamında doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için Acil Durum Eylem Planı hazırlanacaktır. Bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılması ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesi izlenerek kontrol edilmektedir.

5. Yıllık Çalışma Ve Eğitim Planının Hazırlanması: 6331 sayılı İş Kanunu gereği firmaya ait çalışmaların ve çalışanlara yönelik eğitimlerin yıl içerisindeki aylara göre dağılımları, tarihleri ve içerikleri belirlenmektedir.

6.Eğitimler: 6331 sayılı İş Kanunu ve Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında belirlenmiş olan konu ve sürelerde bütün çalışanlara eğitimleri verilecektir.

7. Çalışma ortamı gözetimi: Çalışma ortamının gözetimi yapılacak, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümler planlanarak uygulamaları kontrol edilmektedir. İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılarak, bu konuda işverene önerilerde bulunularak, uygulamaları takip edilmektedir.

8. Yıllık Değerlendirme Raporunun Hazırlanması: 6331 sayılı İş Kanunu ve İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Ek.2 de belirtilen Yıllık Değerlendirme Raporu yıl sonunda hazırlanmaktadır.

9. Denetim Raporu: Çalışma sahasının İSG mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi ve mevcut durumun işverene aktarılması için düzenli olarak denetim raporları hazırlanmakta, Noter ya da Çalışma Bakanlığınca onaylı İSG tespit ve öneri defterine gerçekleştirmiş olduğu saha denetimleri sonucu belirlenen uygunsuzları yazarak işveren bilgilendirilmektedir.

10. İşyeri Kural ve Talimatlarının Hazırlanması: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre işyerinde uyulması gerekli kuralları belirlenerek, işyerine ait makine, teçhizat, ziyaretçi vb. için talimatlar hazırlanmaktadır.

11. İSG Kurulu: 50 nin üzerinde çalışanı olan işyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı İSG kurulunun ayda bir defa toplanmasını sağlayarak ve diğer üyeler ile birlikte üye sıfatıyla toplantıya katılmaktadır.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

Son yıllarda devlet, işveren ve iş güvenliği uzmanı iş birliği sonucunda, çalışan personellerin iyilik hallerinin en üst düzey bir mevkiye ulaşabilmeleri için çalışmalar yapılmaktadır.

İş güvenliği çalışmalarının başrolünde iş güvenliği uzmanı yer almaktadır. İş güvenliği uzmanları çalışan personelleri doğruya yöneltmek için çalışmalar yapmaktadır. Uzman iş güvenliği eğitimleri vererek çalışanları bilgilendirir. Saha denetimi yaparak çalışma alanı içerisindeki eksiklikleri gidermek adına ön ayak olan kişi iş güvenliği uzmanıdır.

İşverene iş güvenliği hizmeti almak zorunlu kılınmıştır. İş güvenliği uzmanı işvereni işyerinde bulunan tehlikeli durumlara karşı bilgilendirir. İşvereni yapılması gereken çalışmalara teşvik eder. Saha denetimleri sonrasında raporlar hazırlar.

Uzman risk değerlendirmesi çalışmalarını risk değerlendirmesi ekibi ile birlikte oluştururlar. Acil eylem planı çalışmalarını yaparlar. Personel  iş güvenliği eğitimleri her işe girişte verilir. Yıl içerisinde tehlike sınıfına göre aşamalı olarak iş güvenliği eğitimleri verilir. Çalıştığı alanda olabilecek riskleri belirlenir, oluşabilecek meslek hastalıklarına karşı işyeri hekimi ile birlikte çalışmaları yapar.

İş güvenliği uzmanlarının yaşadıkları sıkıntılarının en başında işveren gelmektedir. Ülkemiz şartlarına bakınca maalesef iş güvenliği ikinci planda yer aldığı için maddi olarak bütçe ayırmakta sıkıntı yaşanmaktadır.

İş güvenliği uzmanı ülkemizde yaptırım gücüne sahip midir?

Maalesef diyerek cümleye başlamak çokta memnun edici bir cevap değil ne yazık ki..

Risk analizi iş yerlerinde kaç yılda bir yapılır?

Az tehlikeli sınıflarda en geç 6 yılda bir,

Tehlikeli sınıflarda en geç 4 yılda bir,

Çok tehlikeli sınıflarda en geç 2 yılda yapılması gerekmektedir.

İş güvenliği uzmanları işyerlerinde ne kadar süre kalmalıdır?

Az tehlikeli sınıflarda kişi başı 10 dakika,

Tehlikeli sınıflarda kişi başı 20 dakika,

Çok tehlikeli sınıflarda 40 dakika kalması zorunludur.

İş güvenliği uzmanlarının nitelikleri nedir?

İşyerlerinde olan oluşabilecek olan tehlikeli durumlara ve risklere karşı problem çözücü olmak,

İş güvenliği açısından aktarılması gereken bilgileri çalışanlara, yöneticilere aktarabilecek iletişim gücüne sahip olmak,

Yapılan iş için  kişisel yeterliliğe sahip olmak,

Detay odaklı olabilmektir.

İş Güvenliği Uzmanının Sorumlulukları Nelerdir?

İş yeri ortamı, ekipmanları ve uygulamalarının mevzuatta belirtilen iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygunluğunu incelemek,

İş yerindeki olan tehlikeli durumları ve riskleri belirlemek,

İş yeri çalışanlarını, potansiyel tehlike barındıran çalışma koşullarından korumaya yardımcı olan prosedürleri belirlemek,

Kazaların sebeplerini tespit etmek ve gelecekte nasıl önlenebileceğini belirlemek,

İş yerinde uygulanması gereken periyodik kontrolleri, ortam ölçümlerini, hijyen programlarını geliştirmek ve sürdürmek,

Mevzuatta geçen eğitim konuları hakkında, çalışma ortamına özel ve Acil durum hazırlığı gibi çeşitli konularda eğitim vermek,

Tehlikeli koşullar veya ekipman için kontrol sağlamak ve iyileştirici önlemler oluşturmak üzere doktorlarla işbirliği yapmak.

Scroll to Top