İŞYERİ HEKİMLİĞİ

İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ

 1. Resmi Onay: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İSG-Katip sistemi üzerinden İşyeri Hekimi görevlendirme ataması yapılmaktadır.
 2. Reçete Yazma: İSG-Katip sistemi üzerinden İşyeri Hekimi görevlendirme atamasına işveren onay vermesiyle reçete yazım yetkisi alınmaktadır.
 3. Rehberlik: – İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapılmaktadır.
  • – İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak işyerinin tasarımı, kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi konularının iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş sağlığı kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunulmaktadır.
  • – İşyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunulmaktadır. – İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılarak, işin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasiteleri dikkate alınacak iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için firma adına araştırmalar yapılarak bu araştırma sonuçları rehberlik faaliyetlerinde dikkate alınmaktadır.
  • – Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletler dahil olmak üzere işyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetleyerek, çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun sağlanması konularında tavsiyelerde bulunulmaktadır.
  • – İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunulmaktadır.
  • – İşyerinde meydana gelen ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapılarak işverene önerilerde bulunulmaktadır. İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı veya mail olarak olarak bildirilmektedir.
 4. İşe Giriş ve Periyodik Sağlık Muayeneleri: Çalışan personelinizin gerekli tetkikleri mevcut olduğu durumlarda çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi yapılmaktadır.
 5. Sağlık gözetimi:Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanlar bilgilendirilmektedir.
  • – Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda periyodik muayene tekrarlanmaktadır.
  • – Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığı tespit edilerek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılması planlanacak işverenin onayına sunularak alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesi yapılmaktadır.
  • – Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Yönetmeliğine göre meslek hastalığı ile ilgili sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili hastaneler ile işbirliği içinde çalışılarak, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan çalışanların rehabilitasyonu konusunda ilgili birimlerle işbirliği yapılmaktadır.
 6. Saha çalışması: İş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma sahasının İSG mevzuatına uygunluğu denetlenerek, Noter ya da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylı İSG tespit ve öneri defterine gerçekleştirmiş olduğu saha denetimleri sonucu belirlenen uygunsuzları yazarak işveren bilgilendirilmektedir.
 7. Eğitimler: 6331 sayılı İş Kanunu ve Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında bütün çalışanlara bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının yanı sıra gerekli hijyen, ergonomi vb. eğitimler verilecek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılması sağlanmaktadır.
 8. Risk Değerlendirilmesi: Gebe veya emziren kadınlar, 18 yaşından küçükler, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı olanlar, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, malul ve engelliler, alkol, ilaç ve uyuşturucu bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi özel politika gerektiren grupları yakın takip ve koruma altına alınarak, bilgilendirilecek ve yapılacak risk değerlendirmesinde özel olarak dikkate alınmaktadır.
 9. İSG Kurulu: 50 nin üzerinde çalışanı olan işyerlerinde İşyeri Hekimimiz İSG kuruluna diğer üyeler ile birlikte üye sıfatıyla İSG Kurulunda yer alınmaktadır.İŞYERİ HEKİMİ KİMDİR?

  İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip hekimdir. Son yıllarda yapılan çalışmalar doğrultusunda çalışan personelin iyilik hali için işyeri hekimi çok önemli yere sahiptir.

  İşyeri hekimlerinin görevleri;

  • Çalışan personelin sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimini yapar,
  • Kişisel koruyucu donanımlarının seçimini sağlar,
  • İşyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunur,
  • İşin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler sonucunda ortaya çıkan durumları belirlemek bu konular üzerinde önlemler alır,
  • Çalışma alanı içerisindehijyen kurallarını sağlamak ve takibini sürekli yapar,
  • Risk değerlendirmesi çalışmalarında risk değerlendirme ekibi ile ortak hareket eder,sağlık ve güvenlik önlemlerini belirler ve takibini yapar,
  • İşe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikleri yapılan işin doğrultusunda belirler ve çalışan personeli bilgilendirir,
  • Gece vardiyaları da dahil tüm çalışanların sağlıkları ile ilgili durumların takibini yapar,
  • Oluşan iş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda araştırmalarda bulunur gereken önlemlerin alınmasını sağlar,
  • İşyerlerinde oluşan iş sağlığı ve güvenliği kurulunda toplantılara katılır önerilerde bulunur,
  • Çalışan personele sağlık konuları üzerine eğitim verir,
  • Yıllık çalışma planı hazırlamak, görevleri arasındadır.

  İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri

  • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika.
  • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika

  Sağlık muayeneleri kaç yılda yapılır?

  (Değişik:RG-18/12/2014-29209) Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda; az tehlikeli sınıftaki işlerde en geç beş yılda bir, tehlikeli sınıftaki işlerde en geç üç yılda bir, çok tehlikeli sınıftaki işlerde en geç yılda bir, özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır

error: Content is protected !!
Scroll to Top